Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Experiments.

Coffee, oil, water and salt.You need water in a glass, then add some oil, then add coffee at the top. Oil is lighter than water, coffee is lighter then oil. Put some salt on the coffee and wait for a while.

Salt is  heavier so makes coffee sink. But after a while salt dissolves in water and lets coffee come to the surface.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου